- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

       
 

 

ستايش ازآن خداست. نمازونيايش مخلوق را به خالق پيوند مي زند و جان و دل را صفا مي بخشد. با نماز است كه پروردگار را مي ستائيم و از او ياري مي طلبيم. نماز، روشني بخش راه رهروان، تكيه گاه سالكان، رازونياز عارفان، سرمايه بينوايان، دواي دردمندان، راهنماي گمراهان، اميد اميدواران، كليد گشايش همه مشكلات و زداينده غم و اندوه است.

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي در راستاي فعاليتهاي فرهنگي و هنري خود در نظر دارد جشنواره بين المللي عكس نماز و نيايش را با همکاری انجمن هنر عکاسی استان و انجمن سینمای جوان دفتر تبریز برگزار نمايد.

اهداف جشنواره :
- تلاش در راستای توسعه و ترویج نماز در بین مردم بویژه جوانان و نوجوانان
- معرفي ابعاد معنوي و فرهنگي نماز و نيايش
- شناسايي و ارائه آثار شاخص عكاسي با موضوع نماز و نيايش
- تقويت ارتباط و تبادل تجربه هاي هنري ميان هنرمندان فعال در حوزه ديني

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

نماز و نيايش و اتحاد و همبستگي امت اسلامی
نماز و نيايش و جوانان و نوجوانان
نماز و نيايش و بيداري اسلامي
نماز و نيايش و كودكان
نماز و نیایش و حالات معنوی
نماز و نیایش و دفاع مقدس

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

شركت تمامي عكاسان در اين جشنواره آزاد است.
هر‌ عكاس می‌تواند حداكثر ده عكس به صورت تك عكس و هفت عكس به صورت مجموعه عكس به دبيرخانه ارسال كند.
آثارمي تواند به صورت آنالوگ یا ديجيتال و به شکل رنگي يا سياه و سفيد عرضه شود.
آثار آنالوگ بايستي پس از اسكن، مطابق با كيفيت عكس هاي ديجيتال ودر قالب لوح فشرده به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد و نگاتیو آثار آنالوگ وفايل آثار ديجيتال بايد نزد عكاس موجود باشد.
فايل عكسها بايد برروي لوح فشرده با اندازه اصلي(حداقل با عرض 50 سانتي متر و وضوح dpi 300وفرمتtiff يا jpeg ( ارسال و يا تحويل گردد.
فرم تقاضاي شركت در جشنواره مي بايست؛ كامل، صحيح و خوانا، تكميل و همراه فايل عكس پرتره عكاس و لوح فشرده ارسال شود. در لوح فشرده نام و نام خانوادگي و شماره تماس( تلفن همراه و ثابت با كد شهر) عكاس درج گردد.
عكسهاي ارسالي بايد مستند بوده و دبيرخانه جشنواره عكسهايي را مي پذيرد كه مرز سنديت عكس حفظ شده باشد.
از شركت كنندگان محترم انتظار دارد با توجه به اصل پويائي وپيشرفت و همچنين احترام به مخاطب ازارسال آثار راه يافته به ديگر جشنواره ها و مسابقات پرهيز نمايند.
در صورتيكه هر يك از عكسهاي ارسالي برخلاف آئين نامه باشند ونيز فرم هاي ارسالي كه فاقد اطلاعات خواسته شده درباره عكاس باشد برگزاركننده مجاز به حذف فايل يا عكاس از مرحله داوري خواهد بود.
برگزاركننده ضمن به كاربردن نهايت كوشش خود در حفظ و نگهداري عكس ها هيچ گونه مسئوليتي در قبال آسيب هاي ناشي از ارسال نامطلوب را نمي پذيرد.
استفادهاز آثار نمايشگاهي جشنواره براي چاپ كتاب و ساير اقلام انتشاراتي و تبليغاتي، كتاب الكترونيكي، بانك اطلاعاتي و برگزاري نمايشگاه با ذكر نام صاحب اثر براي برگزاركننده مجاز است.
تاريخ درج شده توسط پست بر روي پاكت معيار زمان ارسال بوده و به آثاري كه پس از مهلت مقرر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
لوح هاي فشرده ارسال شده پس از برگزاري جشنواره معدوم خواهد شد.
تصميم گيري در خصوص مسايل پيش بيني نشده بر عهده دبیر جشنواره بوده و در صورت لزوم از طريق سايت جشنواره اطلاع رساني خواهد شد.
ارسال فايل عكسها توسط عكاس و تكميل فرم شركت در جشنواره به منزله پذيرش مفاد آئين نامه و اعلام مالكيت عكسهاي ارسالي مي باشد.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

آخرين مهلت ارسال آثار: 20 فروردین ماه 1391
افتتاحيه نمايشگاه، اختتاميه جشنواره و اهداء جوايز: اردیبهشت ماه 1391

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

-

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

نفر اول : تنديس جشنواره+ دیپلم افتخار+ 36000000 ریال جايزه نقدي
نفردوم : تنديس جشنواره+ دیپلم افتخار+ 27000000 ریال جايزه نقدي
نفر سوم : تنديس جشنواره+ دیپلم افتخار+ 18000000 ریال جايزه نقدي
نفر چهارم: تنديس جشنواره+ دیپلم افتخار+ 12000000 ریال جايزه نقدي
نفر پنجم : تنديس جشنواره+ دیپلم افتخار+ 9000000 ریال جايزه نقدي

دبيرخانه جشنواره به ازاي هريك از آثار راه يافته به نمايشگاه، (به غير از آثار برتر) مبلغ 500000 ريال به عنوان حق التصوير به صاحب اثر پرداخت مي نمايد.
عكس هاي منتخب در يك مجموعه تصويري منتشرو براي تمامي عكاساني كه آثارشان پذيرفته شده، ارسال مي گردد.
نرم افزارار چند رسانه اي جشنواره طراحي و براي تمامي عكاسان شركت كننده در جشنواره ارسال مي گردد.
به تمامي شركت كنند گاني كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد، گواهي شركت اهداء خواهد شد.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

ايران،استان آذربايجان شرقي ، تبريز - بلوار استاد شهريار، اول سربالايي ولي عصر،مجتمع فرهنگي و سينمايي 22 بهمن تبريز،دبير خانه جشنواره بين المللي عكس نماز و نيايش
تلفن : 32805855-3283351 3281200 -3281202 -0411

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -