- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

عکاسان و عکاسی

  عنوان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

به کوشش ناتان لاینز

  نویسنده    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی

  ترجمه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

سروش

  ناشر    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

4000 تومان

  قیمت    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

کتاب عکاسان و عکاسی به کوشش ناتان لاینز، ترجمه وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی با هفت مقاله از برنس آبوت و دیگران به بررسی عکاسی و نقش آن در جایگاه زندگی بشر می پردازد. در این کتاب سعی شده است عکاسی نه فقط به عنوان تکنیکی برای ثبت تصویر، بلکه به مثابه یک رسانه مورد بررسی قرار گیرد. رسانه ای که با مختصات ویژه خود در میان تمام ابزاهای بیانی دیگر جایگاهی مستقل دارد. مقاله های کتاب توسط کسانی نوشته شده است که بر عکاسی تسلط کامل داشته اند و در کشف امکانات و تطبیق آن با نگاه خود بسیار تلاش کرده اند. در این کتاب دو مقاله از برنیس آبوت با عنوان های "عکاسی باید روی پای خود بایستد" و "عکاسی بر سر دوراهی" آمده است. ادوارد اشتایخن مقاله ای با نام "عکس خوب یعنی چه؟" در این کتاب دارد. آنسل آدامز با مقاله ای با عنوان "عقیده شخصی" به مساله عکاسی پرداخته است. دیگر نویسنده این کتاب هانری کارتیه بروسون است که مقاله "مقدمه لحظه قطعی" از اوست. یوجین اسمیت و ماینور وایت هم دو مقاله با عنوان های "عکاسی خبری و چشم و ذهن دوربینوار " در این کتاب دارند.

این اثر در 141 صفحه، مصور و در دو هزار نسخه با قیمت 40000 ریال توسط انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

  توضیحات    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -