- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

ذن و عکاسی

  عنوان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

پل مارتین لستر

  نویسنده    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

زانیار بلوری

  ترجمه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

حرفه هنرمند

  ناشر    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

5800 تومان

  قیمت    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

ذِن و عکاسی مجموعه ای است مشتمل بر 100 گفتار که نویسنده طی دوره ای بالغ بر 25 سال نگاشته است. با تلفیق مطالعات عکاسی و فلسفه ذن ، شخص می آموزد از دوربین به عنوان راه ارتباطی عمیقی با جهان استفاده کند. بنابراین دوربین به عنوان مانعی بین آنچه مشاهده می شود و آنچه تجربه می شود تلقی نمی گردد بلکه وسیله ای است در راستای یکی کردن عکاس با هر آنچه تجربه خواهد کرد. این کتاب می آموزد که عکاسی فراتر از اعداد دیافراگم ، سرعت شاتر ، انتخاب فیلم و یا خرید دوربین است .

اگر عکاسی صرفاً عملی تکنیکی بود پس رباط ها می توانستند عکس های فوق العاده بگیرند. یادگیری مستلزم آمادگی است . شما شخصی با قدرت تعقل و احساس هستید ، می خواهید خلاق باشید و عکس های خود را به سطحی برسانید که از مشاهده ی لحظه ها بیاموزید و به دیگران بیاموزانید از این لحظه ها متأثر شوند.

هدف راستین، آموختن عکاسی نیست. چگونه زیستن را باید آموخت.

هرگاه دوربین را نه به مثابه ی یک ابزار بلکه آن را چون امتداد قلبت به کارگیری ، با موضوعات خود یکی خواهی شد .

هرگز از یاد مبر یک ابزار در مواجهه با چهره ی یک شخص چه اندازه بیگانه است. در یکی شدن روح و موضوع آن چه مهم است ، حساسیت و دقت عکاس است، نه عمل مکانیکیِ ثبت تصاویرِ واضح.

استاد از شاگرد می آموزد. پس به راستی چه کسی استاد یا شاگرد است؟ اگر استاد خود شاگرد باشد ، پس ما همه شاگردانی هستیم که از یکدیگر می آموزیم .

  توضیحات    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -